Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh obecně závazné vyhlášky HMP o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

13. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0411/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 13.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0411/2021 ze dne 13.09.2021

17. Návrh obecně závazné vyhlášky HMP o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Rada městské části

I. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky HMP o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a k uvedenému návrhu obecně závazné vyhlášky uplatňuje připomínky ve smyslu připomínek, které jsou uvedené v příloze č. 6 tohoto materiálu a spočívají ve zredukování počtu v příloze k stávající vyhlášce u MČ Praha 13 pod body 1 – 46 vyjmenovaných prostranství o místa, která jsou již pokryta ustanovením § 2 odst. 2, 3 a 4 předloženého návrhu

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem občansko-správním přijaté stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru živnostenskému a občanskosprávnímu MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 30.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení