Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0517/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0517/2021 ze dne 22.11.2021

23. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu a neuplatňuje k návrhu žádné připomínky

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem ekonomickým, odd. daní a poplatků stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru daní, poplatků a cen MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 24.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení