Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

25. 07. 2022
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0300/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 25.07.2022

USNESENÍ číslo UR 0300/2022 ze dne 25.07.2022

24. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů II. uplatňuje připomínky k návrhu novely obecně závazné vyhlášky ve smyslu připomínek ekonomického odboru, odd. daní a poplatků ÚMČ Praha 13

III. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a ekonomickým odborem přijaté připomínky Rady MČ Praha 13 odboru daní, poplatků a cen MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 29.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení