Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0314/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0314/2021 ze dne 21.06.2021

35. Návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně

Rada městské části

I. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně a k uvedenému návrhu uplatňuje připomínky ve smyslu připomínek, které jsou uvedené v příloze č. 5 tohoto materiálu

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem životního prostředí přijaté stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, příp. na e-mailovou adresu david.curik@praha.eu

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 02.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení