Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol

07. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 0052/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

3. schůze rady MČ z 07.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0052/2022 ze dne 07.02.2022

24. Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol

Rada městské části

I. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol a k uvedenému návrhu uplatňuje připomínky ve smyslu připomínek, které jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto materiálu, vč. příllohy

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem školství stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru školství, mládeže a sportu MHMP datovou zprávou | (IDDS: 48ia97h) a současně elektronickou poštou na adresu: pavel.dvorak@praha.eu

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 22.02.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení