Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – připomínkové řízení

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0427/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0427/2022 ze dne 07.11.2022

9. Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – připomínkové řízení

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hlavního města Prahy pro rok 2023 a k předloženému návrhu nařízení neuplatňuje žádné připomínky

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat stanovisko RMČ Praha 13 k rukám Ing. Ivany Fouskové – odbor hospodaření s majetkem MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 10.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení