Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Neslučitelnost funkcí člena MZ

16. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UZ 22/1998

I.
     KONSTATUJE


na  základě nálezu  mandátové komise  NESLUČITELNOST funkcí podle
par.7,odst.2 zák. 152/94  Sb. u člena  Zastupitelstva MČ Praha 13
Mgr. Pavla BAUDYŠE


     II.
     UKLÁDÁ
*    mandátové komisi MZ                           T:28.02.99


předložit zastupitelstvu  v zákonné lhůtě ve  smyslu odst. 5 par.
55  zák. 152/94 Sb., tj. 3 měsíce od konání ustavujícího zasedání
doklad   o  tom,   že  důvod   neslučitelnosti  funkcí   u  člena
zastupitelstva  Mgr.  Pavla  BAUDYŠE  pominul.  V opačném případě
uplatnit  postup podle  odst. 3  par. 55  zák. 152/94 Sb.,na jeho
základě zastupitelstvo vysloví zánik jeho mandátu.