Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

„Novostavba řadových rodinných domů“ na pozemcích parc.č. 614/1, 614/2, 614/3 a 613, vše v k.ú. Stodůlky, Praha 5, ul. Hlušičkova

08. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 0482/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 08.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0482/2021 ze dne 08.11.2021

7. „Novostavba řadových rodinných domů“ na pozemcích parc.č. 614/1, 614/2, 614/3 a 613, vše v k.ú. Stodůlky, Praha 5, ul. Hlušičkova

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým záměrem „Novostavba řadových rodinných domů“ II. upozorňuje investora, že se jedná o lokalitu se zvýšeným provozem a hlukem, které mohou narušit pohodu bydlení rezidentů v plánovaných bytech

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zaslat usnesení Rady MČ Praha 13 investorovi

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 19.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení