Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ocenění pedagogů základních a mateřských škol u příležitosti Dne učitelů

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0102/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0102/2022 ze dne 14.03.2022

26. Ocenění pedagogů základních a mateřských škol u příležitosti Dne učitelů

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

a) předložený seznam nominovaných pedagogů základních a mateřských škol
b) udělení finanční odměny ve výši 5.000 Kč každému z nominovaných pedagogů
c) návrh darovací smlouvy

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat darovací smlouvy

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 25.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení