Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ocenění ředitelky Domu dětí a mládeže Stodůlky u příležitosti Dne učitelů

28. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 0123/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

6. schůze rady MČ z 28.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0123/2022 ze dne 28.03.2022

19. Ocenění ředitelky Domu dětí a mládeže Stodůlky u příležitosti Dne učitelů

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

a) udělení finanční odměny ve výši 5.000 Kč ředitelce Domu dětí a mládeže Stodůlky
b) návrh darovací smlouvy

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat darovací smlouvu

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 01.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení