Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odvolání členů/členek školských rad (jako zástupců zřizovatele) u vybraných základních škol a jmenování jejich nových členů/členek

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0449/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0449/2022 ze dne 07.11.2022

32. Odvolání členů/členek školských rad (jako zástupců zřizovatele) u vybraných základních škol a jmenování jejich nových členů/členek

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

• odvolání členů a členek školských rad u vybraných základních škol zastupujících zřizovatele uvedených v příloze č. 2 ke dni 14. 11. 2022
• jmenování nových členů a členek školských rad u vybraných základních škol zastupujících zřizovatele uvedených v příloze č. 2 s účinností od 15. 11. 2022

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové

1. podepsat odvolání členů/členek školských rad (uvedených v příloze č. 2) ke dni 14. 11. 2022

2. prostřednictvím odboru školství ÚMČ Praha 13 zajistit doručení odvolání členů/členek školských rad těmto členům/členkám

3. podepsat jmenování novým členům/členkám školských rad (uvedených v příloze č. 2) s účinností od 15. 11. 2022

4. prostřednictvím odboru školství zajistit doručení uvedených jmenování jednotlivým členům/ členkám školských rad

5. prostřednictvím odboru školství písemně informovat ředitele příslušných základních škol a předsedy dotčených školských rad o odvolání dosavadních členů těchto rad u vybraných základních škol a jmenování jejich nových členů/členek

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 14.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení