Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Organizační řád pro rok 2022

06. 06. 2022
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0239/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

11. schůze rady MČ z 06.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0239/2022 ze dne 06.06.2022

10. Organizační řád pro rok 2022

Rada městské části

I. schvaluje

Organizační řád Úřadu městské části Praha 13 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu včetně orientačního počtu systemizovaných pracovních míst 247 pro rok 2022 a organizačních změn uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi vydat Organizační řád ÚMČ Praha 13 pro rok 2022

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 30.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení