Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení konkurzní komise o výsledku konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187

25. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0473/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 25.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0473/2021 ze dne 25.10.2021

19. Oznámení konkurzní komise o výsledku konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187

Rada městské části

I. bere na vědomí

usnesení konkurzní komise o vhodnosti uchazečky ze dne 6.10.2021 z konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187

II. jmenuje

na základě výsledků konkurzního řízení paní Věru Schreierovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187 na dobu určitou (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené její předchůdkyně) s účinností od 27.10.2021 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat jmenování pro nově jmenovanou ředitelku Mateřské školy POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187 a zajistit jeho předání prostřednictvím odboru školství paní Věře Schreierové

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 05.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení