Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení konkurzní komise o výsledku konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace

25. 07. 2022
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0303/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 25.07.2022

USNESENÍ číslo UR 0303/2022 ze dne 25.07.2022

27. Oznámení konkurzní komise o výsledku konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. jmenuje

na základě výsledků konkurzního řízení paní Hanu Pražákovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace, s účinností od 1.8.2022 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat jmenování pro nově jmenovanou ředitelku Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace, a zajistit jeho předání prostřednictvím odboru školství paní Haně Pražákové

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 29.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení