Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Polyfunkční areál v prostoru ZPA Jinonice a.s., k.ú. Jinonice, Stodůlky

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 345/1999

I. NESouhlasí

se záměrem předložené dokumentace, která se týká výstavby polyfunkčního areálu v prostoru ZPA Jinonice a to z těchto důvodů:

 1. v  dané lokalitě by došlo k  NEÚMĚRNÉMU NÁRůSTU DOPRAVY, z  čehož by vyplynulo:

 1. zhoršení kvality životního prostředí (hluk, emise) a ohrožení ekologické stability


území

 1. dopravní kolize a zácpy (ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční, cyklistické a


pěší dopravy)

 1. zpřetrhání pěších vazeb mezi obytnou zástavbou a rekreační krajinou

 1. v  současné době není dosud známo přesné (budoucí) trasování radlické radiály a tudíž ani dopravní režim s ní souvisejících komunikací a pěších cest –


 2. není tudíž vyloučena možnost provozních kolizí    3. v  těsném sousedství ZPA je umístěn areál škol a učilišť – mimo jiné i pro


nevidomé děti, jejichž specifické potřeby je nutno respektovat – provozem výše


zmíněného zařízení by negativně ovlivnil a ohrozil provoz těchto zařízení6) zhoršení stavebního stavu dotčených komunikací


 


B) UMÍSTĚNÍ předpokládaného areálu JE NEVHODNÉ, neboť:

 1. je oddělen od Jihozápadního Města frekventovanými komunikacemi a není k němu zajištěn pěší přístup
 2. z  jižní strany sousedí se zahrádkářskou kolonií, která by byla provozem navrženého velkokapacitního parkoviště poškozena a především jsou předloženým návrhem ohroženy cenné přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti (CHKO) Prokopské a Dalejské údolí  1. NÁVRH areálu OHROŽUJE FUNKČNÍ SKLADBU a VYVÁŽENOST

občanské VYBAVENOSTI na území Městské části Praha 13:

 1. v  nedávné době byla uvedena do provozu celá řada velkokapacitních obchodních zařízení. Tato zařízení se vyznačují značnými dopravními a parkovacími nároky a neuspokojivým vzhledem (Globus, Tesco, Ikea, Makro, Delvita, Mana) a plně pokrývají potřeby tohoto typu nakupování v území
 2. nelze dopustit, aby hodnoty, kterými se pyšní Praha 13 – kvalita ovzduší, dobře dostupná příměstská krajina s  rozmanitými rekreačními možnostmi (a které je třeba rozvíjet a posilovat), byly krátkozrakými zájmy investorů zničeny
 3. obdobnou nabídku funkcí budou mít občané Prahy 13 v  dohledné době o několik desítek metrů blíže k  městskému centru (obchodně – společenské centrum, bývalé “Centrum východ”) – s  výrazně lepší dostupností (přímo na stanici metra Nové Butovice), kde by měl vzniknout plnohodnotný, moderní městský prostor nadmístního významu (viz návrh nového územního plánu hl. m. Prahy). Umístění “Centra východ” je ověřené urbanistickou studií (u projektů podobného rozsahu je nutná), která respektuje širší vztahy s  cílem co nejoptimálněji začlenit novou výstavbu do organismu města

 1. celoměstsky koordinovaný územní plán hl. m. Prahy v  lokalitě areálu ZPA s  výstavbou velkokapacitního obchodního zařízení neuvažuje


 
 1. CHKO Prokopské a Dalejské údolí patří k  nejcennějším lokalitám na území ČR – proto je třeba toto území zachovat a systematicky ochraňovat.


Vzhledem k  vysoké koncentraci obyvatel JSOU PLOCHY PŘED ÚZEMÍM


PŘÍRODNÍHO PARKU NAVRŽENY JAKO REKREAČNÍ “NÁRAZNÍKOVÁ”


ZÓNA, která slouží k  oddechu.


Tato zónazároveň zabránit devastaci přírodního parku a likvidaci přírodních zelených ploch (které nemohou uměle vytvářené sadové úprav nahradit) a rovněž umožnit i vsakování dešťových vod do území, tj. přispět k ekologické stabilitě jedinečného území, s čímž je předložený záměr v zásadním rozporu.II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.12.99v součinnosti s odbornými útvary MÚ POŽADOVAT


po investorovi pro areál ZPA najít takové využití, které svým provozem nebude území ohrožovat, ale naopak ho doplní takovými funkcemi, které v něm dosud chybí a to se zřetelem na co největší kapacitu pracovních příležitostí (administrativa, ubytovací zařízení, lehká nerušící výroba, areál služeb, sportovní komplex apod.). Výše popsané funkce mají menší dopravní a parkovací nároky a mají větší šance vytvořit optimální přechod do chráněné oblasti.