Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Polyfunkční objekt ZPA Jinonice Praha – Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 638/1999
 


 


 


I. PODMIŇUJE


vydání souhlasu pro územní rozhodnutí na výstavbu Polyfunkčního objektu v areálu ZPA Jinonice zpracováním projektové dokumentace pro územní řízení tak, aby bylo možné napojení areálu na připravované prodloužení Radlické radiály za účelem vyřešení dopravní obslužnosti.


II. Souhlasís předloženou dokumentací o vlivu stavby na životní prostředí za respektování níže uvedených podmínek, které budou zapracovány do dalšího stupně PD.PODMÍNKY:
1) předložit takový architektonický návrh, jehož řešení bude brát v úvahu lidské měřítko, šetrné zakomponování hmot do přírodního prostředí a bude v souladu se schváleným návrhem ÚPn hl.m.Prahy vč. regulativ.2) vybudovat SSZ na křižovatce ul. Jeremiášova – Ovčí hájek


ul. Jeremiášova – Pod hranicí


ul. Jeremiášova – Archeologická


ul. Jeremiášova – Červeňanského
3) současně je nutné řešit ve spolupráci s investorem KOC Stodůlky a OB Nové Butovice dopravní režim a SSZ v ul. Bucharova.
4) zajistit bezpečnost žáků školy přes příjezdové komunikace od stanice metra N. Butovice do vlastního areálu.5) předložit architektonický návrh a projekt sadových úprav k odsouhlasení OÚR MHMP a OÚR MÚ MČ Praha 13 a musí respektovat jejich stanovisko.


6) zminimalizovat kácení dřevin stojících mimo novou zástavbu,


– stromy, které budou zachovány, chránit v době výstavby před poškozením– při výběru dřevin využívat odolné domácí dřeviny a cizokrajné rostliny využít pro ozelenění areálu.


7) respektovat návrh opatření E.I.A a :

-omezit skleněné plochy a neumisťovat reklamní štíty a tabule z pohledu od Prokopského údolí


– zajistit výstavbu protihlukové clony u vykládacích ramp


– zamezit šíření hluku z chladících jednotek umístěných na střeše objektu– barevně rozčlenit a odlišit pohledovou stěnu od Prokopského údolí a provést její ozelenění popínavými rychle rostoucími dřevinami


– k nátěru fasády použít pohltivé, nerušivé a přírodní odstíny barev