Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Použití rezervního fondu MŠ Motýlek, Vlasákova 955

06. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 0528/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0528/2021 ze dne 06.12.2021

11. Použití rezervního fondu MŠ Motýlek, Vlasákova 955

Rada městské části

I. bere na vědomí

předkládanou důvodovou zprávu II. nařizuje odvod z rezervního fondu MŠ Motýlek, Vlasákova 955 ve výši 0,25 Kč

III. souhlasí

s pokrytím ztráty roku 2020 MŠ Motýlek, Vlasákova 955 z rezervního fondu organizace ve výši 0,25 Kč

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitelku MŠ Motýlek, Vlasákova 955 o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení