Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pravidla pro přiznání osobního příplatku a příplatku za vedení ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol a DDM zřizovaných MČ Praha 13

26. 07. 2021
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0345/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 26.07.2021

USNESENÍ číslo UR 0345/2021 ze dne 26.07.2021

29. Pravidla pro přiznání osobního příplatku a příplatku za vedení ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol a DDM zřizovaných MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. schvaluje

„Pravidla pro přiznání osobního příplatku a příplatku za vedení ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol a DDM zřizovaných MČ Praha 13“ podle předloženého návrhu

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat ředitelkám a ředitelům škol a DDM nové platové výměry vypracované odborem školství

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 20.08.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení