Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Právní poradenství včetně zastupování pro MČ Praha 13 – výzva více zájemcům

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 317/1999


 

I. Souhlasí


se zadáním a s vyhlášením veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům na právní poradenství včetně zastupování pro Městskou část Praha 13 pro oblast
  1. obchodní právo  2. občanské právo  3. správní právo a ostatní právní obory


s tím, že text zadání upravuje takto: ad V. Požadavky na zpracování nabídkové ceny


doplnit: bod c) kombinace bodu a) a b)


a oslovené firmy doplňuje o advokátní kancelář JUDr. Miechové


II. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 30.06.99


zabezpečit vyhlášení veřejné soutěže v souladu s bodem 1 tohoto usnesení


III. jmenuje


komisi pro hodnocení nabídek ve složení:


členové náhradníci


Ing. Mozr Ing. Bratský


p. Weber Ing. Dvořák


JUDr. Černá Mgr. Prošek


JUDr. Nejedlá Mgr. Benešová


JUDr. Obst Ing. Fiala


tajemník komise: Mgr. Herzová