Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Předávací protokoly – svěření movitého majetku příspěvkovým organizacím

21. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0477/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0477/2022 ze dne 21.11.2022

24. Předávací protokoly – svěření movitého majetku příspěvkovým organizacím

Rada městské části

I. schvaluje

svěření movitého majetku dle příloh tohoto materiálu a v souladu se zřizovacími listinami příspěvkových organizací v následujících hodnotách:

1/ MŠ Hostinského 1534 Kč 94.542,60

2/ MŠ Vlasákova 955 Kč 77.924,–

II. pověřuje

místostarostku RNDr. Marcelu Plesníkovou podpisem předávacích protokolů

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení