Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0392/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0392/2021 ze dne 30.08.2021

44. Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádosti mateřských a základních škol o souhlas zřizovatele k převzetí finančních a věcných darů

II. schvaluje

přijetí finančních a věcných darů a následné zařazení do vlastního majetku jmenovaných zařízení:

– MŠ Mohylová 1964 finanční dary 21.000 Kč

– MŠ Podpěrova 1880 finanční dary 27.203 Kč

– MŠ Trávníčkova 1747 finanční dar 700 Kč

– MŠ Vlasákova 955 věcný dar 4.500 Kč

– FZŠ Fingerova 2186 věcný dar 9.990 Kč

– ZŠ Klausova 2450 finanční dary 82.331 Kč

– ZŠ Kuncova 1580 finanční dary 162.700 Kč

– FZŠ Mezi Školami 2322 věcné dary 3.068 Kč

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele škol o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 16.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení