Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0510/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0510/2021 ze dne 22.11.2021

16. Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádosti mateřských a základních škol a DDM Stodůlky o souhlas zřizovatele k převzetí finančních a věcných darů

II. schvaluje

přijetí finančních a věcných darů a následné zařazení do vlastního majetku jmenovaných zařízení:– MŠ Horákova 2064 finanční dary 35.000 Kč– MŠ Horákova 2064 věcný dar 2.800 Kč– MŠ Hostinského 1534 finanční dar 30.000 Kč– MŠ Mezi Školami 2323 finanční dar 5.000 Kč– MŠ Podpěrova 1880 finanční dary 6.000 Kč– MŠ Trávníčkova 1747 finanční dar 10.000 Kč– ZŠ Klausova 2450 finanční dar 500 Kč– ZŠ Kuncova 1580 věcné dary 5.400 Kč– FZŠ Mezi Školami 2322 věcný dary 1.876 Kč– DDM Stodůlky finanční dar 19.000 Kč

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele škol o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 03.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení