Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

20. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 0560/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 20.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0560/2021 ze dne 20.12.2021

20. Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádosti mateřských a základních škol o souhlas zřizovatele k převzetí finančních a věcných darů

II. schvaluje

přijetí finančních a věcných darů a následné zařazení do vlastního majetku jmenovaných zařízení:

– MŠ Hostinského 1534 finanční dar 30.000 Kč

– MŠ Husníkova 2076 finanční dar 5.000 Kč

– ZŠ Bronzová 2027 finanční dary 81.541 Kč

– FZŠ Fingerova 2186 finanční dar 2.000 Kč

– FZŠ Fingerova 2186 věcné dary 57.560 Kč

– ZŠ Klausova 2450 finanční dar 1.000 Kč

– ZŠ Kuncova 1580 finanční dar 5.000 Kč

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele škol o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 29.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení