Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

21. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0484/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0484/2022 ze dne 21.11.2022

31. Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádosti mateřských a základních škol o souhlas zřizovatele k převzetí finančních darů

II. schvaluje

přijetí finančních darů a následné zařazení do vlastního majetku jmenovaných zařízení:

– FMŠ Mohylová 1964 finanční dar 15.000 Kč

– ZŠ Bronzová 2027 finanční dar 8.000 Kč

– ZŠ Kuncova 1580 finanční dary 78.000 Kč

– FZŠ Mezi Školami 2322 finanční dar 120.000 Kč

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele škol o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 02.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení