Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

19. 12. 2022
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0528/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 19.12.2022

USNESENÍ číslo UR 0528/2022 ze dne 19.12.2022

22. Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádosti mateřských škol a DDM Stodůlky o souhlas zřizovatele k převzetí finančních a věcných darů

II. schvaluje

přijetí finančních a věcných darů a následné zařazení do vlastního majetku jmenovaných zařízení:

– MŠ Herčíkova 2190 finanční dar 9.957 Kč

– MŠ Mezi Školami 2323 finanční dar 5.000 Kč

– MŠ Podpěrova 1880 finanční dary 12.000 Kč

– MŠ Trávníčkova 1747 věcný dar 14.029 Kč

– MŠ Trávníčkova 1747 finanční dar 5.000 Kč

– DDM Stodůlky finanční dar 19.000 Kč

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele škol o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 28.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení