Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přehled o prodeji pozemků pod bytovými domy – prodanými v 1. a 2. etapě PBF

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 570/1999
 


 


I. doporučuje mz


A. V z í t n a v ě d o m í


přehled o prodeji pozemků pod zprivatizovanými domy


B. S o u h l a s i t
1. s prodejem (případně pronájmem) pozemků, v souladu se „Zásadami postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy“ ( t.j. za cenu stanovenou soudně znaleckým posudkem platným v den podpisu kupní smlouvy), pod zprivatizovanými domy, jejich vlastníkům :


parc. č. 151/3 v k.ú.Stodůlky – pod čp. 1569 – „Družstvu nájemníků domu čp.1569“


parc. č.1080/423 v k.ú.Stodůlky – pod čp. 1601 – „Spol. Stodůlky 1601, s.r.o.“


parc. č. 3001 v k.ú.Stodůlky – pod čp. 2084 – „Sdružení Husníkova 2084“


parc. č. 2131/86 v k.ú.Stodůlky – pod čp. 2044 – „Družstvu Jezero BD“2. s požadavkem na  úhradu za užívání pozemků (odpovídající alikvotní části nájemného) pod bytovými domy čp. 1970,1972 a 2035-2038, na které nebyly do 30.9.1999 (v souladu s usnesením MZ 071 ze 7.4.1999) uzavřeny kupní nebo nájemní smlouvy, a to za období od 30.9.1999 do uzavření kupní nebo nájemní smlouvy na pozemek


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 09.12.99


zaslat všem výše uvedeným vlastníkům zprivatizovaných domů usnesení MR s vysvětlujícím dopisem