Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 1. pololetí roku 2022 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0433/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0433/2022 ze dne 07.11.2022

15. Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 1. pololetí roku 2022 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování

Rada městské části

I. bere na vědomí

provedené finanční kontroly v 1. pololetí roku 2022 včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlavních zjištění

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení