Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přijetí finančního daru do rozpočtu OŽP na „Obnovu parkové úpravy od Krtně k Chabům“

28. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 0107/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

6. schůze rady MČ z 28.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0107/2022 ze dne 28.03.2022

3. Přijetí finančního daru do rozpočtu OŽP na „Obnovu parkové úpravy od Krtně k Chabům“

Rada městské části

I. souhlasí

s přijetím finančního daru od Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, ve výši 310.000 Kč do rozpočtu odboru životního prostředí na „Obnovu parkové úpravy od Krtně k Chabům“

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové

– dopracovat finální znění darovací smlouvy ve spolupráci s OLP a OŽP

– podepsat darovací smlouvu se zástupci Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení