Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej a pronájem pozemků pod zprivatizovanými domy

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 71/1999

 

usnesení  č. 071  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


            doporučuje  mz             


 


A.  s c h v á l i t


1.   prodej pozemků pod zprivatizovanými bytovými domy (podle   přílohy  č. 1 tohoto usnesení) právnickým osobám, které v rámci privatizace bytového fondu odkoupily  obecní bytové domy,  za cenu danou „Zásadami pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy“ t.j. dle vyhl.  o oceňování platné k 1.1.1999,  ve výši 1.030,- Kč/ m2.


2.   úrok z nesplacené částky kupní ceny pozemku ve výši dvojnásobku diskontní sazby v daném období


3.   uzavření nájemních smluv na pozemky, kde nebude projeven zájem o jejich odkoupení za podmínek pronájmu, daných usn. MZ  MČ Praha 13 č. 471 ze dne 27.5.1998


                                                                 T : 30.9.1999


B.   P o v ě ř i t


       starostu, Ing.Bratského


       podpisem kupních a nájemních smluv na uvedené pozemky