Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej bytu Klausova 2541/15

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 226/1999

I. bere na vědomí


odstoupení paní Jany Virdzekové od koupě bytu Klausova 2541/15II. NESouhlasís upravenou nabídkou pana Ing. Osama Petrose na koupi bytuIII. Souhlasívypsáním nového výběrového řízení formou obálkové metody na prodej bytu v Klausově ulici čp. 2541/15 s pozemky zastavěnými par. č. 2339/172 a par. č. 2339/169 ve výši podílu 541/68634 zapsáno na LV 1953 a dále spoluvlastnické právo k nezastavěným pozemkům par. č. 2339/175, par. č. 2339/3 ve výši podílu 541/255259 na LV 1996, vše v k.ú. Stodůlky. Podmínkou soutěže bude nejvýhodnější nabídka zájemce. Výběr provede majetková komise.IV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 30.06.99zabezpečit výběrové řízení a výsledek předložit ke schválení radě MČ