Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 1

16. 04. 2014
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UZ 0358/2014

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

19. zasedání zastupitelstva MČ z 16.04.2014

USNESENÍ číslo UZ 0358/2014 ze dne 16.04.2014

11. Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 1

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1/ prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích za cenu stanovenou znaleckým posudkem oprávněným nájemcům dle přiloženého seznamu NJ č.1, kteří akceptovali závaznou nabídku na odkoupení NJ a splní všechny podmínky dané usnesením č. UZ 0301/2013 z 11.9.2013 a zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění

2/ seznam NJ č. 1, který obsahuje jméno nájemce, adresu a č. nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěném pozemku, kupní cenu podle znaleckého posudku

3/ typovou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu, která bude uzavírána s oprávněnými nájemci podle typu věcných břemen a podobných závazků v jednotlivých budovách, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění

II. ukládá

ZS Petru Zemanovi zajistit prostřednictvím odboru MBAI předání usnesení ZMČ vč. příslušných podkladů společnostem Centra, a.s., a IKON spol. s.r.o., které zajišťují prodej NJ

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 25.04.2014

Ing. David Vodrážka v.r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Kateřina Helikarová v.r.

Ing. Vítězslav Panocha v.r.

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení