Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej pozemku parc.č. 2310/22 a části pozemku parc. č. 2310/2 v k. ú. Stodůlky

08. 06. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UZ 0268/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 08.06.2022

USNESENÍ číslo UZ 0268/2022 ze dne 08.06.2022

14. Prodej pozemku parc.č. 2310/22 a části pozemku parc. č. 2310/2 v k. ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

prodej pozemků parc. č. 2310/22 o výměře 26 m2 a parc. č. 2310/23 o výměře 61 m2 v k. ú. Stodůlky(odděleného GP z pozemku 2310/2) společnosti CREDENDO VIDOS, s.r.o., IČO 29132592, za cenu dle cenové mapy tj. 7.260 Kč, celkem 631.620 Kč

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat kupní smlouvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Josef Zobal v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení