Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o ubytování

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0357/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0357/2022 ze dne 29.08.2022

48. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o ubytování

Rada městské části

I. schvaluje

a) prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 17, Ovčí hájek 2163, Praha 5, uzavřené s XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (pracovnice OŽP ÚMČ Praha 13) o 1 rok,
b) prodloužení ubytování XXX XXXXXXX XXXXXXX (pracovník EKO ÚMČ Praha 13) v apartmánuč. 1, v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, o 1 rok

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty dodatek ke smlouvě o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o ubytování dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení