Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení smlouvy o ubytování, smlouvy o nájmu bytu a smluv o nájmu služebního bytu

11. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0450/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 11.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0450/2021 ze dne 11.10.2021

16. Prodloužení smlouvy o ubytování, smlouvy o nájmu bytu a smluv o nájmu služebního bytu

Rada městské části

I. schvaluje


a) prodloužení ubytování pana XXXX XXXXX (zaměstnanec Chirurgických oborů Praha, s.r.o.,)v apartmánu č. 2 v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, o 1 rok,

b) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ, Praha 13, Bronzová 2027, Praha 5, uzavřené spanem XXXXX XXXXXXXX (školník), o 1 rok

c) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ U Rumcajse, Praha 13, Zázvorkova 1994, Praha5, uzavřené s XXXX XXXXX XXXXXXX (učitelka) o 1 rok,

d) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ Motýlek, Praha 13, Vlasákova 955, Praha5, uzavřené s paní XXXX XXXXXXXX (školnice), o 1 rok,

e) prodloužení přístřeší ve služebním bytě v ZŠ, Praha 13, Mládí 135, Praha 5, poskytnuté panu XXXXXXXXXXXXX (školník), o 1 rok,

f) prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 17, 1+1, Ovčí hájek 2163, Praha 5, uzavřené s XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (pracovnice OŽP ÚMČ Praha 13, t.č. na MD) o 1 rok

II. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému podepsat dodatky ke smlouvám o nájmu služebního bytu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 30.11.2021

III. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatky ke smlouvě o ubytování a smlouvě o nájmu bytu dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení