Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu, uzavření smlouvy o ubytování v apartmánu v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

23. 01. 2023
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0018/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 23.01.2023

USNESENÍ číslo UR 0018/2023 ze dne 23.01.2023

9. Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu, uzavření smlouvy o ubytování v apartmánu v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

a) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ Barvička, Praha 13, Klausova 2449, Praha 5,uzavřené s paní XXXXX XXXXXXXXXX, školnice, o 1 rok,
b) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v FZŠ prof. Otakara Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186,Praha 5, uzavřené s paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, kuchařka, o další 1 rok,
c) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ, Praha 13, Mohylová 1963, Praha 5, uzavřenés XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, učitelka, o další 1 rok,
d) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ Balónek, Praha 13, Janského 2188, Praha 5,uzavřené se paní XXXXXXX XXXXXXXXXX, školnice, o další 1 rok,
e) poskytnutí ubytování v apartmánu č. 6 v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, paní XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou 1 roku, cena ubytování 39,64 Kč/m2/měsíc

II. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému podepsat dodatky ke smlouvám o nájmu služebního bytu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 28.02.2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

III. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat smlouvu o ubytování dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

15.02.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení