Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu, uzavření smluv o nájmu služebního bytu, prodloužení smlouvy o nájmu bytu, skončení nájmu bytu zvláštního určení a garážového stání

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0513/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0513/2021 ze dne 22.11.2021

19. Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu, uzavření smluv o nájmu služebního bytu, prodloužení smlouvy o nájmu bytu, skončení nájmu bytu zvláštního určení a garážového stání

Rada městské části

I. schvaluje


a) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798, Praha 5,uzavřené s paní XXXXXXXX XXXXXXXXX (učitelka) o 1 rok,

b) prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu ve FZŠ, Praha 13, Trávníčkova 1744, Praha 5,uzavřené s panem XXXXXXX XXXXXXXX (školník) o 1 rok,

c) prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu ve FZŠ, Praha 13, Trávníčkova 1744, Praha 5,uzavřené s panem XXXXXX XXXXXXXXX (školník ZŠ Lužiny, Trávníčkova 1743) o 1 rok,

d) prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v MŠ Barvička, Praha 13, Klausova 2449, Praha 5,uzavřené s paní XXXXX XXXXXXXXXX (školnice) o 1 rok,

e) prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu ve FZŠ prof. O. Chlupa PedF UK, Praha 13,Fingerova 2186, Praha 5, uzavřené s paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXX (kuchařka) o 1 rok,

f) prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580, Praha 5, uzavřené sXXXX XXXX XXXXXXXXXX (učitelka) o 1 rok, g) uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v MŠ U Bobříka, Praha 13, Podpěrova 1880, Praha 5, s paní XXXXX XXXXXXXXXXX (učitelka) na dobu l roku, nájemné ve výši 78,05 Kč/m2/měsíc dle usn. RMČ č. UR 74/2011 z 31.1.2011, h) uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ, Praha 13, Mládí 135, Praha 5, s paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXX (školnice) na dobu 1 roku, výše nájemného činí 58,54 Kč/m2/měsíc dle usn. RMČ P13 č. UR 74/2011 z 31.1.2011, ch) prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2, 1+1, Přecechtělova 2242, Praha 5, s XXXXXXX XXXXXXXXX (pracovnice OLP ÚMČ P13) o 1 rok, i) uzavření dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení č. 1010 a garážového stání č. G063 v domě č.p. 2588, Sluneční náměstí, Praha 5, s paní XXXXXX XXXXXXXXX ke dni 31.12.2021

II. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému podepsat smlouvy o nájmu služebního bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu služebního bytu dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 31.01.2022

III. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat dodatek ke smlouvě o nájmu bytu a dohodu o skončení nájmu bytu zvláštního určení a garážového stání dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení