Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení smluv o ubytování a smlouvy o nájmu bytu; uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu; nesouhlas se snížením smluvního nájemného

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0378/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0378/2021 ze dne 30.08.2021

30. Prodloužení smluv o ubytování a smlouvy o nájmu bytu; uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu; nesouhlas se snížením smluvního nájemného

Rada městské části

I. schvaluje

a) prodloužení smlouvy o ubytování s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX v apartmánu č. 4 v PLCNB,Seydlerova 2451, Praha 5 o 1 rok,
b) prodloužení smlouvy o ubytování s XXX XXXXXXXX XXXXXXXX v apartmánu č. 1 v PLCNB,Seydlerova 2451, Praha 5 o 1 rok,
c) prodloužení smlouvy o ubytování s paní XXXXXX XXXXXXXX v ubytovacím zařízení MČ Praha13, Heranova 1547, Praha 5, ubytovací prostor č. 8, o 1 rok,
d) prodloužení smlouvy o ubytování s paní XXXXXX XXXXXXXXX v ubytovacím zařízení MČ Praha13, Heranova 1547, Praha 5, ubytovací prostor č. 3, o 1 rok,
e) uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580, Praha 5, od 1.8.2021s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX (učitelka) na dobu určitou 1 roku, výše měsíčního nájemného 78,05 Kč/m2 dle usn. RMČ Praha 13 č. UR 74/2011 z 31.1.2011

II. neschvaluje

snížení smluvního nájemného nájemci v bytě č. 15, Ovčí hájek 2163, Praha 5

III. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému podepsat smlouvu o nájmu služebního bytu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 30.09.2021

IV. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatky ke smlouvám o ubytování a dodatek ke smlouvě o nájmu bytu; informovat správce o prodloužení ubytování v ubytovacím zařízení MČ Praha 13 dle tohoto usnesení RMČ Praha 13; informovat XXXX XXXXXXX o tomto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení