Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení smluv o ubytování, smluv o nájmu služebního bytu a uzavření podnájemní smlouvy

20. 06. 2022
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0271/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0271/2022 ze dne 20.06.2022

19. Prodloužení smluv o ubytování, smluv o nájmu služebního bytu a uzavření podnájemní smlouvy

Rada městské části

I. schvaluje

a) prodloužení ubytování paní XXXXX XXXXXXXX v ubytovacím zařízení MČ Praha 13, Heranova1547, Praha 5, o 1 rok bez možnosti dalšího prodloužení,
b) prodloužení ubytování panu XXXXXXX XXXXXXX (vedoucí Balnea Centra v PLCNB) v apartmánu č. 3, v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, o 1 rok,
c) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu ve FZŠ, Praha 13, Brdičkova 1878, Praha 5, uzavřené s panem XXXXXXXXXX XXXXXXX (školník) o 1 rok,
d) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580, Praha 5, uzavřené s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX (učitelka) o 1 rok,
e) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ, Praha 13, Bronzová 2027, Praha 5, uzavřené s panem XXXXX XXXXXXXX (školník) o 1 rok,
f) uzavření podnájemní smlouvy mezi MČ Praha 13 a panem XXXXXXX XXXXXXX k bytu ve vlastnictví HMP č. 29, Olštýnská 733/3, Praha 8, zpětně od 1.5.2022 do 30.9.2022 s podmínkou zaplacení dluhu ve výši 33.920 Kč

II. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému podepsat dodatky ke smlouvám o nájmu služebního bytu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 31.08.2022

III. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty informovat paní XXXXXXXXX a SF Ikon, podepsat dodatek ke smlouvě o ubytování a podnájemní smlouvu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení