Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prolongace nájemní smlouvy č. S/832/061/1601/H/2002 na pronájem části pozemku parc. č. 2229/1 v k. ú. Stodůlky

25. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0157/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 25.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0157/2022 ze dne 25.04.2022

11. Prolongace nájemní smlouvy č. S/832/061/1601/H/2002 na pronájem části pozemku parc. č. 2229/1 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. bere na vědomí

prolongaci nájemní smlouvy č. S/832/061/1601/H/2002 o jeden rok, tj. do 23.4.2023, na část pozemku parc. č. 2229/1 v k. ú. Stodůlky

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 13.05.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení