Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí penále za dluhy na nájemném pí. M. Matějkové

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 50/1999 

pověřuje*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 23.02.99doplnit k předložené žádosti o prominutí penále za dlužné nájemné pí. M. Matějkové
  1. stanovisko SF Centra  2. stanovisko Sociálního odboru MÚ


a znovu zařadit tento případ na program příštího jednání MR