Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení na nájemném z bytu pí. Suché

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 196/1999
 


 

ukládá*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 04.05.99doplnit k žádosti stanovisko bytové komise a velikost bytu, který je pronajímán pí Suché a znovu předložit k rozhodnutí MR