Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení paní M. Svobodové

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 176/1999

I. Souhlasí

s pozastavením dalšího nárůstu poplatku z prodlení předepsaného za dlužné nájemné paní M. Svobodové, bytem Přecechtělova 2238, Praha 5II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 20.04.99ve spolupráci se Sociálním odborem MÚ prověřit důvody vedoucí k vytvoření dluhu na nájemném, uvedené v žádosti pí M. SvobodovéIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 20.4.99připravit variantní návrh řešení případu pí M.Svobodové na jednání bytové komise a následně MR