Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc. č. 160/13 a parc. č. 160/115, v k.ú. Stodůlky

20. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 0551/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 20.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0551/2021 ze dne 20.12.2021

11. Pronájem části pozemků parc. č. 160/13 a parc. č. 160/115, v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemků parc. č. 160/13 a parc. č. 160/115 o celkové výměře 349 m², v k.ú. Stodůlky, za účelem umístění ohrady pro demolici polyfunkčního domu Paprsek. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a PTÁČEK, a.s., IČO 28209320, na dobu určitou. Nájemce uhradí nájemné v celkové výši 202.420 Kč.

II. ukládá

vedoucí odboru OMBAI Ing. Renátě Uramové podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

07.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení