Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 162/270 v k. ú. Stodůlky

20. 06. 2022
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0268/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0268/2022 ze dne 20.06.2022

16. Pronájem části pozemku parc. č. 162/270 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 162/270 v k. ú. Stodůlky o výměře 9 m2 za účelem „Rozšíření sítě Vodafone – připojení SITE A5XHQ“ společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. Smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a společností PROMSAT CZ, s.r.o., na dobu určitou od podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2022, vlastní realizace výkopových prací 15 dnů, za nájemné ve výši 2.700 Kč.

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

15.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení