Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2131/128 v k. ú. Stodůlky za účelem provozování předzahrádky u restaurace Dai Marinai

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0338/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0338/2022 ze dne 29.08.2022

29. Pronájem části pozemku parc. č. 2131/128 v k. ú. Stodůlky za účelem provozování předzahrádky u restaurace Dai Marinai

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2131/128 o výměře 100 m2 v k. ú. Stodůlky spol. Balkan restaurants, s. r. o., (IČO 27192211) za účelem provozování předzahrádky u restaurace Dai Marinai do 31.10.2022 s tím, že cena za pronájem zahrnuje i bezdůvodné obohacení za období od 1.5.2022 do podpisu smlouvy a činí 29.040 Kč

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové podepsat na základě pověření starosty nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

15.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení