Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 2131/436 v k.ú. Stodůlky za účelem umístění lešení a zařízení staveniště

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0369/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0369/2021 ze dne 30.08.2021

21. Pronájem části pozemku parc.č. 2131/436 v k.ú. Stodůlky za účelem umístění lešení a zařízení staveniště

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemku parc.č. 2131/436 v k.ú. Stodůlky spol. GLOB Production, s.r.o., za účelem revitalizace panelového domu v ul. Zvoncovitá č.p. 1973 na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31.12.2021. Práce budou provedeny ve dvou etapách (1. etapa na pozemku o výměře 23 m2 po dobu 120 dnů, 2. etapa na pozemku o výměře 23 m2 po dobu 35 dnů). Cena za pronájem včetně ušlého nájemného činí 71.300 Kč.

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové podepsat na základě pověření starosty nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

10.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení