Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky, o výměře 17m2, za účelem vybudování kanalizační a vodovodní přípojky

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0366/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0366/2021 ze dne 30.08.2021

18. Pronájem části pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky, o výměře 17m2, za účelem vybudování kanalizační a vodovodní přípojky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky, o výměře cca 17m2, za účelem vybudování kanalizační a vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 703/31. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 16.9 2021 do 30.9.2021 s XXXXXXX XXXXXXXXX ve výši celkového nájemného 2.550 Kč.

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové, na základě pověření starosty, podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení