Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem částí pozemků parc. č. 2342/293 a parc. č. 2342/295 v k. ú. Stodůlky

25. 07. 2022
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0291/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 25.07.2022

USNESENÍ číslo UR 0291/2022 ze dne 25.07.2022

15. Pronájem částí pozemků parc. č. 2342/293 a parc. č. 2342/295 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemků parc. č. 2342/293 a parc. č. 2342/295 v k. ú. Stodůlky za účelem umístění zařízení staveniště, stavebního materiálu a lešení. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou mezi MČ Praha 13 a Fasády Šimek, s. r. o., IČO 29368171. Nájemce uznává, že části předmětných pozemků užívá již od 13.06.2022. Nájemce uhradí nájemné včetně ušlého nájemného (resp. bezdůvodného obohacení) v celkové výši 121.760 Kč. Realizace vlastních prací proběhne po jednotlivých etapách.

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

26.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení