Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2490/3, v k.ú. Stodůlky, za účelem připojení parc. č. 2564 v k.ú. Stodůlky k distribuční síti PREdistribuce, a.s.

13. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0400/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 13.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0400/2021 ze dne 13.09.2021

6. Pronájem části pozemku parc. č. 2490/3, v k.ú. Stodůlky, za účelem připojení parc. č. 2564 v k.ú. Stodůlky k distribuční síti PREdistribuce, a.s.

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 2490/3 o celkové výměře 4 m², v k.ú. Stodůlky, za účelem připojení parc. č. 2564 v k.ú. Stodůlky k distribuční síti. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou mezi MČ Praha 13 a PREdistribuce, a.s., IČO 2736516. Realizace prací bude 7 dnů, za celkové nájemné ve výši 560 Kč.

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení