Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem částí pozemků parc. č. 2651/1 a parc. č. 2490/1, v k. ú. Stodůlky, za účelem realizace přeložek inženýrských sítí, posunu lampy VO a vybudování parkovacích stání

25. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0159/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 25.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0159/2022 ze dne 25.04.2022

13. Pronájem částí pozemků parc. č. 2651/1 a parc. č. 2490/1, v k. ú. Stodůlky, za účelem realizace přeložek inženýrských sítí, posunu lampy VO a vybudování parkovacích stání

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 2490/1 o výměře 11 m2 a části pozemku parc. č. 2651/1 o výměře 49 m2, vše v k.ú. Stodůlky, za účelem realizace přeložek inženýrských sítí, posunu stožáru lampy veřejného osvětlení a vybudování parkovacích stání. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a společností MIKRO Praha spol. s r.o., IČO 2714561, na dobu určitou ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2022. Výše nájemného je stanovena dle jednotlivých etap:

• pro 1. etapu na části pozemku parc. č. 2490/1 a na části pozemku parc. č. 2651/1 činí nájemné částku 8.320 Kč

• pro 2. etapu na části pozemku parc. č. 2651/1 činí nájemné částku 7.840 Kč

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

25.05.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení